Výsledky rozmnožovania saténovej kultúry - Biológia a genetika kanárikov

Výsledky rozmnožovania saténovej kultúry - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Výsledky rozmnožovania saténovej kultúry

Genetika > Rozmnožovanie

Žiaľ, chov farebných kanárikov sa často riadi módnymi trendmi a vlnami. Tak v regionálnom meradle, ako aj v zastúpení jednotlivých farebných rázov. Boli časy, keď sme na výstavách videli desiatky veľmi kvalitných kolekcií červených lipochrómových kanárikov a pritom žlté lipochrómové takmer chýbali. Inokedy sa v dostatočne veľkom množstve prezentovali melanínové kanáriky, posledne dominujú výlučne mozaikové vtáky vo všetkých farbách a kresbách. Musím konštatovať, že izabelové a saténové kanáriky v klasickom melaníne sú na okraji záujmu našich chovateľov. Napriek tomu sú u nás aj špecialisti, ktorí nielen obľubujú túto farebnú varietu, ale ju aj zošľachťujú.

Na úvod je potrebné si uvedomiť, že všetky štyri základné klasické pigmenty čierny, achátový, hnedý, izabelový + satén sú lokalizované na gonozómoch, preto ich dedičnosť je závislá na pohlaví jedincov. Hovoríme o gonozomálnej dedičnosti, alebo o tzv. dedičnosti viazanej na pohlavie. Preto genotypy týchto klasických pigmentov zapisujeme pomocou ich alel a gonozómov (Z) a (W) nasledovne:
  • čierny samec má genotyp Z (s+,d+) Z (s+,d+), čierna samička Z (s+,d+)W
  • achátový 1,0 má genotyp Z (s+,dr) Z (s+,dr), achátová 0,1 Z (s+,dr) W
  • hnedý samec má genotyp Z (s,d+) Z (s,d+), hnedá samička Z (s,d+) W
  • izabelový 1,0 má genotyp Z (s,dr) Z (s,dr), izabelová 0,1 Z (s,dr) W
  • saténový 1,0 má genotyp Z (s,dsa) Z (s,dsa), saténová 0,1 Z (s,dsa) W
 
Tieto genotypy sú podrobne vysvetlené tu na mojom webe, v článku Genetická symbolika v Nemecku.
Zopakujme si preto ešte raz význam týchto symbolov:
  • alela (s+) - čierny pigment,
  • alela (s)  - hnedý pigment,
  • alela (d+) - nezosvetlený pigment,
  • alela (dr) - zriedený - zosvetlený pigment
  • alela (dsa) - satineta.

Čierny kanárik aj achátový majú rovnaké alely (s+), ale rôzne (d) alely. Čierny pigment zapisujeme genotypove Z (s+,d+) a achátový pigment Z (s+,dr). Achát je zosvetlený čierny pigment. Došlo k mutácii z (d+) na (dr). Tieto dva základné pigmenty, čierny a achátový nebudeme teraz v tomto článku používať.

Zvlášť dobre si všimnite podobnosť genotypov kanárikov tzv. „hnedej línie“. Nakoľko v tomto článku práve rozoberám kríženie jedincov, kde jeden z rodičov je satineta, druhý jedinec z chovného páru je izabela, alebo izabela štiepiteľná na satiné (respekt. je hnedý alebo hnedá: P6 a P7). Hnedý 1,0 Z(s,d+) Z(s,d+), izabelový samec Z(s,dr) Z(s,dr) a saténový samec Z(s,dsa) Z(s,dsa) majú na gonozómoch (Z) rovnakú alelu (s), ktorá sa u nich nemení. Majú aj druhú alelu (d), ktorá prechádza mutáciou z (d+) na (dr) a tá ďaľšou mutáciou na (dsa). Inými slovami, hnedý nezosvetlený pigment sa mutácoiu zosvetlí na izabelu a tá ešte raz zmutuje na satinetu. Samozrejme platí to aj o samičkách, ktoré majú len jeden gonozóm (Z). Sú to hnedá samička Z(s,d+) W, izabelová samička Z(s,dr) W a saténová samička Z(s,dsa) W.

Tu sú možné výsledky rozmnožovania saténovej kultúry rodičovských párov.

  

Obr. 1 (ilustračné foto)  Červený satiné CII samčekP1: 1,0 satiné x 0,1 satiné: Z(s, dsa) Z(s, dsa) x Z(s, dsa)WCelá populácia F1 generácie je uniformná, t.j. samce s genotypom Z(s, dsa)Z(s, dsa), aj samičky s genotypom Z(s, dsa)Wsaténové.Obr. 2 (ilustračné foto)  Červená satiné CI samička
 


P2: 1,0 satiné x 0,1 izabela: Z(s, dsa) Z(s, dsa) x Z(s, dr)W 

Obr. 3 (ilustračné foto)  Žltý satiné ivory kanárik

Všetky samce z tohto kríženia v F1 s genotypom Z(s, dsa)Z(s, dr) sú izabelové štiepiteľné na saténové. Všetky samičky s genotypom Z(s, dsa)Wsaténové.

Teraz vymeníme pohlavie chovného páru.
 

P3: 1,0 izabela x 0,1 satiné:  Z(s, dr) Z(s, dr) x Z(s, dsa) WV (P3) schéme, pri výmene pohlavia rodičov k zmene fenotypu u samčekov nedochádza. 100 % samcov z tohto kríženia v F1 s genotypom Z(s, dr)Z(s, dsa) je izabelových štiepiteľných na satiné. 100 % samičiek s genotypom Z(s, dr)W sú oproti predchádzajúcemu (P2) kríženiu izabelové.Obr. 4 (ilustračné foto)  Červeno izabelový neintenzívny kanárikP4: 1,0 izabela/štiep. na satiné x 0,1 izabela : Z(s, dr) Z(s, dsa) x Z(s, dr)V tomto príklade (P4) je v F1 generácii potomkov 50 % samčekov s genotypom Z(s, dr)Z(s, dr) izabelových a 50 % samčekov Z(s, dr)Z(s, dsa) izabelových štiepiteľných na satiné. Zároveň 50 % samičiek Z(s, dr)W je izabelových a 50 % s genotypom Z(s, dsa)W je saténových.


P5: 1,0 izabela/štiep. na satiné x 0,1 satiné: Z(s, dr) Z(s, dsa) x Z(s, dsa) WV tomto prípade kríženia je v F1 generácii potomkov polovica - 50 % samčekov s genotypom Z(s, dr)Z(s, dsa) izabelových štiepiteľných na saténové a 50 % samčekov s genotypom Z(s, dsa)Z(s, dsa) saténových. Súbežne je 50 % samičiek s genotypom Z(s, dsa)W saténových a 50 % samičiek Z(s, dr)W je izabelových.


Ak pracujete, alebo experimentujete s hnedými vtákmi, jednoducho vymeňte izabelového vtáka Z(s, dr) Z(s, dr) za hnedého Z(s, d+) Z(s, d+). Saténový pigment (dsa) je úplne recesívny voči všetkým základným pigmentom, tak voči hnedému (d+), ako aj izabelovému (dr). Je to vec vkusu, ale vieme, že izabelové 1,0 štiepiteľné na satinety sú mnohokrát krajšie pre jemnejšiu kresbu a svetlejší, lahodnejší pigment.


P2: 1,0 satiné x 0,1 izabela: Z(s, dsa) Z(s, dsa) x Z(s, dr)WPri krížení 1,0 satiné x 0,1 izabela je v F1 generácii potomkov 100 % samčekov s genotypom Z(s, dsa)Z(s, dr) izabelových štiepiteľných na satiné. Zároveň je 100 % samičiek s genotypom Z(s, dsa)W saténových.
 


P6: 1,0 satiné x 0,1 hnedá: Z(s, dsa) Z(s, dsa) x Z(s, d+)WVýsledok kríženia saténového samčeka s izabelovou (P2), alebo hnedou samičkou (P6) je veľmi podobný. V obidvoch prípadoch je 100 % samičiek saténových. Len samce budú raz izabelové štiepiteľné na satiné (P2), druhý raz hnedé štiepiteľné na satiné (P6). Pozri (P2) a porovnaj s (P6).
Teraz porovnajme výsledok kríženia, ak vymeníme pohlavie chovného páru.
 

P7: 1,0 hnedý x 0,1 satiné:  Z(s, d+) Z(s, d+) x Z(s, dsa) W
V kríženiach (P6 a P7), sa v F1 generácii potomkov, fenotyp samcov zhoduje. Všetky 1,0 s genotypom Z(s, d+)Z(s, dsa) hnedé štiepiteľné na satiné. Lebo hnedá dominuje nad Izabelou i satiné. Ale samičky sú prvý raz v (P6) Z(s, dsa)W saténové a druhý raz v (P7) Z(s, d+)W hnedé. Svoj fenotyp dedia podľa otca. Ak je otec saténový, tak dcéry sú vždy saténové. Ak je otec hnedý, tak dcéry sú vždy hnedé.
  


Obr. 5 (ilustračné foto)  Červeno hnedý B neintenzívny kanárik
 Zo všetkých tu rozpracovaných schém (P1) až (P7) sa dajú presne vyčítať a zdôvodniť výsledky jednotlivých krížení, t.j. fenotypy F1 generácií potomkov. Vďaka presnému poznaniu genotypov rodičovských párov.
 


Odporučujem pozrieť:
http://www.speciaalclubkleur.nl/archief/nieuw-de-satinet-roodivoor
http://www.kanariky.vtactvo.sk/v-nemecku.html  
 


 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Šablóny tabuliek (P1 až P7): Ing. Vladimír Boroš
Humenné 2.6.2020

Návrat na obsah