Štiepiteľnosť heterozygóta v oboch znakoch - Biológia a genetika kanárikov

Štiepiteľnosť heterozygóta v oboch znakoch - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Štiepiteľnosť heterozygóta v oboch znakoch

Genetika > Kríženie

 
Čo voláme štiepiteľnosťou u kanárikov?
Štiepiteľnosť vzniká, ak v danom znaku je jedinec heterozygot. Dominantný znak sa u neho prejaví pri dedičnosti s úplnou dominanciou hneď v jeho fenotype a ten druhý znak, recesívny, sa môže prejaviť až u jeho potomkov. Takéhoto heterozygota, ktorý je prakticky nositeľom istého recesívneho znaku, označujeme názvom štiepiteľný, najnovšie jednofaktorový (SF). Pozri článok Genetické pojmy I a Mendelove zákony. (Symboliku uvádzam podľa Waltera Wienera)

 • Rad      a: čierny 1,0 má 4 genotypy:
  prvý: ČČHH = homozygot v obidvoch znakoch,
  druhý: ČčHH = heterozygot v prvom a homozygot v druhom znaku,
  tretí: ČČHh = homozygot v prvom a heterozygot v druhom znaku,
  štvrtý: ČčHh = *heterozygot v obidvoch znakoch.
  Čierna 0,1 má len 1 genotyp: Č-H-, = hemizygot.

 • Rad      b: achátový 1,0 má už len 2 genotypy:
  prvý: ČČhh = homozygot v obidvoch znakoch,
  druhý: Ččhh = heterozygot v prvom a homozygot v druhom znaku.
  Achátová 0,1 má len jeden genotyp: Č-h-, = hemizygot.

 • Rad      c: hnedý 1,0 má 2 genotypy:
  prvý: ččHH = homozygot v obidvoch znakoch,
  druhý ččHh = homozygot v prvom a heterozygot v druhom znaku.
  Hnedá 0,1 má len 1 genotyp: č-H-, = hemizygot.

 • Rad      d: izabelový 1,0 má len jeden genotyp:
  ččhh = homozygot v obidvoch znakoch,
  izabelová 0,1 má 1 genotyp: č-h-, = hemizygot.

Čierny samček s genotypom ČčHh je heterozygot v obidvoch znakoch. Má pozoruhodný genotyp, lebo numericky má vzájomné kombinácie štyroch (dvoch a dvoch) alel (Č, č, H, h), ktoré sa počas crossing-overu môžu rôzne usporiadať v jednom gonozóme (Z). Genotyp heterozygota v obidvoch znakoch sa dá zapísať štyrmi spôsobmi, ako: A/, B/, C/, D/. Pozri schému dole. Ale existuje však len jeden heterozygot v obidvoch znakoch = ČčHh a tento je štiepiteľný na na tri ďalšie melanínové farby: na achát, na hnedú a na izabelu. Na achát a hnedú sú to genotypy (ČčhH + čČHh) a na izabelu genotypy (ČčHh + čČhH). Túto vlastnosť, štiepenie na tri farby, nemá žiadny iný dihybridný genotyp, len heterozygot v oboch znakoch. Štiepiteľnosť na viac znakov (farieb) sa označuje ako passepartout (fr.).
 
Treba si uvedomiť, že čo je príčina a čo je následok. Prvotný pojem je príčina, teda heterozygotnosť v obidvoch znakoch a druhotný pojem je následok fenotypová variabilita = štiepiteľnosť. Povedať dopredu výsledok štiepiteľnosti sa nedá. Len dodatočne pomocou genotypov (A/, B/, C/, D/) zdôvodňovať, prečo je výsledok – potomstvo fenotypove práve také a také.
Schéma 1   Štiepiteľnosti ČčHh - heterozygota v obidvoch znakochA/ genotyp ČčhH = Čierny samček / štiep. na achát lebo má alely (Čh) (1) a na hnedú farbu – lebo má alely (čH) (2).
B/
genotyp čČHh = Čierny samček / štiep. na hnedú farbu – lebo má alely (čH) (2) a achát – lebo má alely (Čh) (1).
C/
genotyp ČčHh = Čierny samček / štiep. na izabelu – lebo má alely (čh) (3).
D/
genotyp čČhH = Čierny samček / štiep. na izabelu – lebo má alely (čh) (3).

Ako vidno, sú tu štyri genotypy (A/, B/, C/, D/), ale štiepiteľnosť je v A/ a B/ prípade rovnaká na achát + hnedú, a rovnaká štiepiteľnosť je aj v C/ a D/ na izabelu. Z tohoto vyplýva, že u heterozygota v obidvoch znakoch je úplne jedno či píšeme genotyp ČčhH, alebo čČHh. Je to to isté. Veď je to čierny samček štiepiteľný na achát a hnedú. Podobne u čierneho samčeka štiepiteľného na izabelu je jedno, či píšeme ČčHh, alebo čČhH. Toto potvrdzuje, že je len jeden ČčHh (heterozygot v obidvoch znakoch) a tento je štiepiteľný na achát, hnedú a izabelu. Čiže až na tri melanínové pigmenty.

U heterozygotov v jednom znaku sú len dve možné kombinácie alel a tak je štiepiteľnosť len na jednu melanínovú farbu. Napríklad čierny samček s genotypom ČčHH je štiepiteľný na hnedú farbu, čierny samček s genotypom ČČHh na achát, achátový samček s genotypom Ččhh ako aj hnedý samček s genotypom ččHh sú štiepiteľné na izabelu.

U homozygotov v obidvoch znakoch (ČČHH, ČČhh, ččHH, ččhh) vzniká len jedna a tá istá kombinácia alel. V prvom prípade (zo zátvorky) je to ČH a ČH, v druhom Čh a Čh, v treťom čH a čH a vo štvrtom sú alely čh a čh. Teda homozygotné jedince v obidvoch znakoch nie sú štiepiteľné na žiadne na ďalšie znaky.
 

Schému zhotovil autor.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

Návrat na obsah