Charakteristika spevavcov - Biológia a genetika kanárikov

Charakteristika spevavcov - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Charakteristika spevavcov

Biológia


Spevavce sú v podstate menšej veľkosti, majú dobre vyvinutý hlasový orgán - syrinx (odtiaľ pomenovanie spevavce). Je to zvyčajne 7 párov hlasových svalov. Spievajú väčšinou samce, zriedka aj samičky, ktoré majú svoj vlastný špecifický hlasový prejav. Samce svojim spevom lákajú samičky a v prírode si týmto spôsobom vyznačujú aj svoje teritórium.

Spev je buď vrodený, alebo sa ho mláďatá musia naučiť. Spomeniem príklad napodobňovania spevu jedného druhu iným druhom spevavca, ktoré sa v chovnom zariadení navzájom počujú. Alebo - ako si osvojujú mladé harzské kanáriky kvalitný dutý spev predspeváka. Iný prípad je spev medzidruhových krížencov, napríklad stehlík obyčajný x kanárik. Niekedy súrodenci – bratia spievajú jeden po otcovi a druhý viac po matke. Páčilo sa mi, keď mi nedávno jeden priateľ povedal, že mu jeden samček spieva „po štiglincovsky“ a druhý po „kanárikovsky“. Milé, však? K domestifikácii vtákov došlo práve pre zaujímavý spev (harzský roller) alebo pre pestré sfarbenie (amadina gouldovej). U harzského kanárika prevažuje prvá, u amadín druhá vlastnosť. Niet sa čomu čudovať, ak sa snúbia obidve tieto vlastnosti v jednom – krásne sfarbenie a dokonalý spev (farebné kanáriky).

Spevavce dokážu dobre spočívať aj v spánku na veľmi tenkých konárikoch, čo im umožňujú šľachové úpony končatiny (tendo) idúce až do článkov prstov. Pri dosadnutí a ohnutí dolnej končatiny sa spomínané šľachy kŕčovite stiahnu a dokonale uzatvoria prsty. Tri prsty nohy sú obrátené dopredu (2., 3., 4.), pričom vnútorný prst má označenie č. 2, stredný č. 3 a vonkajší č. 4 a palec (1) je otočený dozadu (apozícia). Palec je tvorený len dvomi článkami, druhý prst je trojčlánkový, tretí prst je štvorčlánkový a štvrtý má najviac - až päť článkov. Piaty prst chýba, je zakrpatený rudiment.Obr. 1  Dolná končatina vtákov

*Poznámka: Niektoré druhy papagájov, ako napríklad papagájec vlnkovaný - (lat.) Melopsittacus undulatus (vieme, že vôbec nie je spevavec), má 2 prsty obrátené dopredu + 2 prsty obrátené dozadu. Podobne krutihlav točivý (lat.) Jynx torquilla.

Rad spevavcov je najväčším radom vtákov čo do počtu druhov. Podľa W Ptáci - Wikipéda je dnes známych 9 978 druhov vtákov z tohto je 5 895 druhov spevavcov. Ostatné rady tvoria dovedna 4 083 druhov. Vymenovať všetky čeľade, prípadne aj ich zástupcov je pre tak obrovský počet druhov veľmi rozsiahle a pre nás neúčelné. Spomeniem len čeľaď pinkovité (Fringillidae), kde náš kanárik patrí.

Spevavce sa vyskytujú po celom svete s výnimkou Antarktídy. Žijú zväčša na stromoch alebo kroch, kde aj hniezdia. Všetci príslušníci tohto radu majú kŕmivé mláďatá. Živia sa rozličnou potravou, ako sú nezrelé i zrelé semená a plody rastlín, tráv, burín a hmyzom.

Pinky majú stredne veľký kužeľovitý zobák a krátke slaboprsté nohy. U druhov špecializujúcich sa na istú potravu, napríklad semená ihličnatých stromov, sa táto špecializácia prejavuje na tvare zobáka, aký má krivonos (rod Loxia). U väčšiny druhov sú samce oveľa krajšie, farebnejšie a nápadnejšie ako samice. Tento jav sa označuje ako pohlavná dvojtvárnosť (pohlavný dimorfizmus).
Pohlavný dimorfizmus sa neprejavuje zreteľne, alebo neprejavuje vôbec u farebných kanárikov. Okrem mozaikových, kde pohlavie rozlíšime podľa kresby samca CII a samičky CI. Je pravda, že samce majú na rozdiel od samičiek štíhlejšie telo, na bidielku stoja vzpriamenejšie a ich očká sa zdajú byť väčšie. Majú za hrudnou kosťou kratšie, vpadnuté bruško.

Kloaka má tvar odstávajúci rúrky, však niekedy staršia samička má rovnako veľkého „špunta“, ako samček. Skúsení chovatelia rozlišujú pohlavie mláďat už na hniezde, keď im začína narastať perie. Úzky dvojitý pás rastúceho peria na chrbte určuje samčeka a širší dvojitý pás zase samičku. Okrem toho majú mladé samce približne okolo 10. dňa života intenzívnejšie sfarbené perie okolo zobáka a na chrbte. Neskôr, nárastom peria sa tieto rozdiely strácajú a stávajú sa opäť viditeľnými až v dospelosti.

Areál výskytu pinkovitých spevavcov (Fringillidae) je Európa, severná Afrika, západná a severná Ázia. Patria sem hlavne rody: Acanthis (čečetka), Fringilla (pinka), Loxia (krivonos), Carduelis (stehlík), Pyrrhula (hýľ), Serinus (kanárik). Rod Cardinalis – kardinál (čeľaď Cardinalidae) je spevavec vyskytujúci sa na juhu a východe USA, v Severnej Amerike.

Spevavce sú často chované legálne, častejšie nelegálne - aj u nás na Slovensku. Sú to zákonom chránené druhy živočíchov, platia pre nich prísne zákonné opatrenia a obmedzenia týkajúce sa ich chovu, prípadného prevozu, dovozu i vývozu. Novelizácia Zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2013 a novelizácia Vyhlášky č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013.

Legislatíva chovu týchto druhov je dostupná na internete (http://www.vitalcanary.com/Chov-Europskej-fauny).
Obr. 2  Stehlík čížavý (Carduelis spinus)
Obr. 3  Stehlík pestrý (Carduelis carduelis)
Obr. 4  Stehlík zelený (Carduelis chloris)
Obr. 5  Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
Obr. 6  Krivonos smrekový (Loxia curvirostra)Obrázky sú dostupné na internete.

Doporučujem pozrieť: www.fotosdecanarios.com

Pavliš, O. - Ižo, A.: Chov kanárikov, Príroda, Bratislava, 1978
Wiener, W.: Cizokrajní ptáci v klecích, SZN, 1981
Verhoef, E.: Encyklopédie Ptáci v klecích a voliérách, REBO, 3. Vydání 2006
Podpěra, P.: Zrnožraví pěvci celého sveta, EPAVA, 1. vydání 2004


Autor: RNDr. Ondrej MolčanNávrat na obsah