Ešte raz o genetickej symbolike - Biológia a genetika kanárikov

Ešte raz o genetickej symbolike - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Ešte raz o genetickej symbolike

Genetika > Symbolika

V predchádzajúcom článku som sa zaoberal genetickou symbolikou používanou v Nemecku. Konkrétne známym publicistom, skúseným chovateľom a odborníkom Norbertom Schrammom z Drážďan. Článok sa týkal len klasického melanínu, radov a – d:

  • rad  a – čierny
  • rad  b – achátový
  • rad  c – hnedý
  • rad  d – izabelový

V tomto príspevku chcem napokon rozšíriť genetickú symboliku používanú pre lipochrómové kanáriky. Vychádzal som z článku N. Schramma (), ktorý je vedecky dosť náročný. Zabieha do biochemickej podstaty carotenoidov, lipochrómov, provitamínu A, samotného vitamínu A, luteínu a iných pigmentov. Rozoberá ich chemické zloženie, spôsob syntézy a pod. Nebudem tieto chemické procesy rozoberať, pokúsim sa teraz len o stručné vysvetlenie symbolov zo strany 6 a 7, týkajúcich sa dominantne bielych a recesívne bielych, respektíve slonovinových kanárikov.

Najprv si pripomeňme, že kanáriky majú v každej telovej bunke, okrem spermií a vajíčok, 40 párov -2n - chromozómov. Z tohto počtu je 39 párov autozómov (telových chromozómov – viacmenej rovnakých) a 1 pár (gonozómy) je odlišný. Tento 40. pár označujeme ako pohlavné chromozómy. U samcov kanárikov je zložený z dvoch rovnakých homologických chromozómov (Z), preto sa samčie pohlavie označuje ako homogametické. U samičiek je tento gonozómový pár zložený z dvoch rôzne veľkých tzv. nehomologických chromozómov (Z) a (W). Preto sa samičie pohlavie zvykne označovať aj ako heterogametické. Pozri Základné genetické pojmy ().


 Obr. 1  Schéma karyotypu kanárika


A/  Genetická symbolika  (L+) a (Lr) používaná na označenie lipochrómových  žltých, červených a dominantne bielych  kanárikov (Wd = weiss dominant).
Wd+Wd+
- všeobecne, bez označenia druhu lipochrómovej farby (L)
L+L+Wd+Wd+
- lipochróm žltý (L+ L+ - žlté farbivo) pôvodný pigment
LrLrWd+Wd+
- lipochróm červený (LrLr= rot - červené farbivo)
Wd+Wd
- dom. biely bez označenia druhu lipochrómovej farby
L+L+ Wd+Wd
- dom. biely zo žltých predkov (heterozygot)
LrLrWd+ Wd
- dom. biely z červených predkov (heterozygot)
Wd Wd
- dom. biely  s letálnym faktorom – (jedinec hynie ešte v zárodku)
B/ Genetická symbolika  používaná na označenie recesívne bielych kanárikov (wr = weiss recesív).
Pri recesívnych bielych kanárikoch dochádza k mutácii dominantného génu (r+) na recesívny gén (r).
wr+wr+
- lipochróm všeobecne
wr+wr
- lipochróm /štiep. rec. biely (weiss recesiv)
wr  wr
- recesívne biely
V obidvoch uvedených príkladoch A/ aj B/ – sa nepíšu, t. j. nepoužívajú genetické symboly gonozómov (Z) a (W), nakoľko sa gény pre lipochrómové farby (žltá, červená a biela) nachádzajú na autozómoch a týkajú sa rovnako tak samčekov ako aj samičiek.


C/ Symbolika označujúca nezmutovaných lipochrómových a zmutovaných slonovinových - (ivory) kanárikov
Pri slonovinových kanárikoch dochádza k mutácii dominantného génu (iv+) na recesívny gén (iv).
X(iv+) X(iv+)
presnejšie  Z(iv+) Z(iv+)  *
- 1,0 s normálnym lipochrómom
X(iv+) X(iv)
presnejšie  Z(iv+) Z(iv)
- 1,0 s normál. lipochróm / štiep.ivory   **
X(iv) X(iv)
presnejšie  Z(iv) Z(iv)
- 1,0 s mutáciou lipochróm pastel - ivory
X(iv+) Y
presnejšie  Z(iv+) W
- 0,1 s normálnym lipochrómom
X(iv) Y
presnejšie  Z(iv) W
- 0,1 s mutáciou lipochróm pastel - ivory

* správne sa majú používať symboly označujúce gonozómy (Z a W) a nie (X a Y).
** Pripomínam, že samičky s normálnym lipochrómom nemôžu byť štiepiteľné na zmutovaný gén slonoviny (ivory), nakoľko majú len jeden gonozóm (Z). Viď. dole schémy 3 – 4.                                                                                                                                                                             

Samička môže byť alebo lipochrómová bez mutácie, s génom (iv+) pre nezmutovaný lipochróm, alebo slonovinová, s génom (iv) pre zmutovaný lipochróm. Takto samička svojmu potomstvu môže odovzdať vždy len gén svojho fenotypu. Štiepiteľné môžu byť len samce, ktoré majú dva gonozómy (Z), tým majú aj dve možnosti prenosu génov. Z genetického hľadiska hovoríme o dedičnosti viazanej na pohlavný chromozóm (Z) – alebo ináč o gonozómovej dedičnosti. Pozri príspevok v časti GENETIKA - Základné genetické pojmy ().

Schéma 1)
1,0 - samček s genotypom Z(iv+) Z(iv+) má fenotyp s normálnym lipochrómom. Homozygot, lebo má dva rovnaké gény (iv+) pre nezmutovaný lipochróm (bez mutácie slonovina - ivory).

Schéma 2)
1,0 - samček s genotypom Z(iv+) Z(iv) má fenotyp s normálnym, lipochrómom. Heterozygot, lebo má dva rôzne gény. Jeden z tejto dvojice génov (iv) je zmutovaný na slonovinu. Preto sa takýto jedinec označuje ako štiepiteľný na slonovinu, ktorá je recesívnou mutáciou viazanou na pohlavný chromozóm (Z).

Schéma 3)
1,0 – samček s genotypom Z(iv) Z(iv) má fenotyp zmutovaný na slonovinu. Je to recesívna mutácia, recesívny homozygot v tomto znaku, lebo má dva rovnaké zmutované recesívne gény (iv), ktoré sa prejavujú len v homozygotnom stave.

Schéma 4)
0,1 - samička s genotypom Z(iv+) W má fenotyp s normálnym lipochrómom. Hemizygot, majúci len jeden gén pre nezmutovaný lipochróm (iv+), ktorý sa vo fenotype jedinca úplne prejaví. Takáto samička s normálnym lipochrómom nikdy nemôže byť štiepiteľná na mutáciu lipochróm pastel, ani na ostatné mutácie viazané na pohlavie.

Schéma 5)
0,1 – slonovinová samička s genotypom Z(iv) W má fenotyp zmutovaný na slonovinu. Samička je vždy hemizygotná, má len jeden gén pre daný znak, v tomto prípade je gén zmutovaný (iv). Tretia možnosť u samičiek, tak ako existuje u samčekov nie je možná. Samičky sú alebo s nezmutovaným génom, alebo so zmutovaným génom.

Analogická, teda celkom obdobná, je dedičnosť všetkých ostatných recesívnych mutácií viazaných na pohlavné chronozómy. Okrem mutácie lipochróm pastel, ktorú sme si rozobrali na predchádzajúcich schémach 1 - 5, sú to melanín pastel, sivokrídlosť, satén a mozaika.
Ostatné známe neklasické melaníny ako opál, phaeo, topas, eumo, onyx a kobalt sú príklady tzv. autosomálne recesívnej dedičnosti. To je mienené vo vzťahu voči klasickým melaninom. Aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam pri klasifikácii kanárika vysvetlíme si rozdiel medzi pojmami melanín pastel a lipochróm pastel.

Ak nazveme kanárika napríklad žlto achátový pastel (obr. 2), červeno hnedý pastel, alebo červeno achátový pastel, vtedy sa mutácia týka len melanínu. Nakoľko achát aj hnedý pigment patria k základným melanínovým pigmentom, lipochrómová farba nie je mutáciou dotknutá. Ide tu o mutáciu označovanú ako melanín pastel.


Obr. 2  Žltoachátový pastel mozaika CII - samček
 
Ak nazveme kanárika napr. žltá, alebo červená slonovina (obr. 3), vtedy sa mutácia pastel týka výlučne len lipochrómovej farby. Červená, ako aj žltá  farba patria medzi lipochrómové farby, ktoré sú pri mutácii slonovina dotknuté, zmenené. Pritom základný melanín (čierny, achát, hnedý a izabela) nie je mutáciou zasiahnutý. Teda zmenený. Ide o mutáciu označovanú ako lipochróm pastel.


Obr. 3  Červená neintezívna slonovina

 
Schéma 6)
1,0 – žltý samček, s genotypovým zápisom L+L+ Z(iv+) Z(iv) je homozygotný v základnej (žltej) lipochrómovej farbe (L+L+) a s normálnym nezmutovaným lipochrómom, pritom je štiepiteľný na slonovinu (iv).

Schéma 7)
0,1 - slonovinovo žltá samička s genetickým zápisom L+L+ Z(iv) W, so zmutovaným génom (iv). Homozygotná v základnej lipochrómovej farbe (L+L+) a hemizygotná v slonovine (iv).


Schéma 8)
1,0 - červený samček s genotypovým zápisom LrLr Z(iv+) Z(iv) normálny nezmutovaný lipochrómový pigment, je homozygotný v základnej lipochrómovej farbe (LrLr), je štiepiteľný na slonovinu, lebo je nositeľom recesívneho génu (iv).
 

Schéma 9)
 
0,1 - slonovinovo červená samička (ružová) s genotypovým zápisom LrLr Z(iv) W má zmutovaný gén na pohlavnom chromozóme pre slonovinu (iv). Homozygotná v základnej lipochrómovej farbe (L+L+) a hemizygotná v slonovine (iv).
Obrázky kanárikov 1 a 2  sú prevzaté z internetu.
Schému karyotyp kanárika a schémy gonozómov 1 – 9 zhotovil autor.

Autor: RNDr.Ondrej Molčan, Humenné

Návrat na obsah